نمونه سوالات برتر دین وزندگی(۲)

سوالات تستی :

1-درآیه ی "ویتفکرون فی خلق السموات والارض ربناماخلقت هذاباطلا"خردمندان ازتفکردرافرینش به چه نکته ای پی می برید ؟

الف:درآسمان وزمین هرعضوی باآرایش مخصوص به خوددرکناریکدیگرقرارمی گیرند.

ب:هیچکام ازاعضای جهان بیکاروبی هدف نیستند.

ج:وجودی آگاه ومدبر وحکیم ابتداهدف رادرنظرمی گیردومتناسب باآن اجزاءرابوجود می آورد .

 

2-آیه ی 32سوره شورا"کشتی را نشانه ی خدامی داند که مانند قصرهادردریاشناورند"کشتی که ساخته ی انسان است چگونه آیت خداست :

الف:مصنوعات بشری باالهام ازطبیعت وبکارگیری قوانین حاکم برآن ساخته شده

ب:خدابه انسان قدرت تفکرداده

ج:بشرمواداولیه (چوب وفلز)را ازطبیعتی که خدا ساخته می گیرد.

 

3-کاروان هستی ازنقص به کمال میرودوروبه سوی خداست آیاپوسیدن برگ درختان حرکت ازکمال به نقص نیست

الف:آنها به طورناخودآگاه تسلیم خداهستند.

ب:عمرموجودات این دنیا نامحدودنیست اما فروپاشی به معنی نابودی نیست بلکه اجزای آنها درمجموعه ای عالیتر به کارگرفته می شوند.

ج:هریک ازموجودا تی که خدا آفریده برهان آفریدگاری ودلیل خداوندی اوست .

 

4-درآیه ی "افغیردین الله یبغون ؟وله من فی السموات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون "منظورازغیردین خدا را می جویند چه کسانی هستند؟چگونه آنها را ارشادمی کنند؟

الف:همه ی انسلنهاخواه یاناخواه سربه فرمان اوهستند.

ب:غیرمسلمان که غیردین ازدین اسلام رامی جوید-تمام موجودات تسلیم امرحق هستند.

ج:منکران خدا ومعاد-بازگشت همه درقیامت بسوی خداست .

 

5-ازبحث ثبات شخصیت چه استفاده ای می توان کرد؟

الف:روح آدمی دچارهیچ تغییری نمی شود .

ب:انسان می تواندباکسب ایمان واخلاق هویت خود راتغییردهد.

ج:انسان بعدغیرجسمانی داردگه روح است.

 

6-موارد مشخص شده درآیه "انا خلقناالانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا واماکفورا"به کدام ویژگی های انسان اشاره دلرد ؟

الف:هدفداری –حواس پنجگانه –اختیار

ب:مورد امتحان بودن –قدرت تشخیص دادن –انتخابگری

ج:فطرت-راههای شناخت –آزادی

 

7:چراباوجودپیشرفت چشمگیرعلم دردنیای امروزاین همه ظلم جنایت  فقر  وموادمخدروجوددارد؟

الف:بیشتر مردم دنیا منکرخداوجهان آخرت هستند .

ب:بی عدالتی زیاد شده وسلاح های کشتارجمعی وشیمیایی واتمی زیادشده

ج:اکثرمردم ازآخرت غافل شده وایمان قلبی وباورجدی نسبت به قیامت ندارند .

 

8-این شعربه کدامیک ازاثرات اعتقاد به معاداشاره دارد ؟

مردم ازفتنه گریزند وندانندکه ما         به تمنای تو درحسرت رستاخیزیم

الف:بی علاقگی به دنیا وتقاضای مرگ

ب:نترسیدن ازمرگ وآمادگی برای فداکاری درراه خدا وتحمل مشکلات

ج:بی ارزش بودن زندگی چندروزه دنیا

 

9-درانسان میل به جاودانگی وبی نهایت طلبی  وجودداردپس اگرجهان دیگری که ابدی است وجودنداشته باشدباحکمت خدا سازگارنخواهدبودزیرا.......

الف:وقتی حکیم استعدای رادرانسان قرارمی دهد بایدامکان رسیدن به آن را هم فراهم کند.

ب:همه ی پیامبران الهی انسانها را به ایمان به معاد دعوت کردند .

ج:بامرگ نابود نمی شویم وروح ماتوفی میشود.

 

10-وقتی عقل انسان درباره سرنوشت خودمی اندیشدپی می برد که باتوجه به عدالت خدا معادضرور ی است .زیرا...........

الف:درکیفرقراردادی نیت افراد درکم یازیادشدن مجازات رعایت نمی شود.

ب:دنیا محدوداست وظرفیت مجازات وپاداش کامل راندارد.

ج:درکیفرهایی که محصول طبیعی خودعمل است گاهی افرادخوب به علت کمبودامکانات گرفتارمیشوند.

 

11-آیاپرونده ی عمل پیامبر (ص)بسته شده است ؟

الف:بله  زیراایشان دربهشت برزخی به سرمی برند .

ب:خیر  ایشان زنده اندوشاهد اعمال انسانها هستند

ج:خیر زیراهنوز به سنت ایشان عمل می شودومردم برایشان درود می فرستند.

 

12-این آیه سخن کیست "الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها"

الف:سخن پیامبر(ص)به مسلمانان    ب:سخن ملائکه به دوزخیان      ج:سخن بهشتیان به جهنمیان

 

13-آیه "ووضع الکتاب وجی ءبالنبیین والشهداءوقضی بینهم بالحق وهم لایظلمون "اشاره داردبه ........

الف:حوادثی که پس ازنفخ صوردوم رخ می دهد   ب:برپاشدن عدل الهی     ج:الف وب

 

14-معیار ووسیله ی سنجش اعمال درقیامت چیست ؟

الف:تجسم اعمال

ب:اعمال پیامبران وامامان (ع)که عین حق وحقیقت است

ج:شعورباطنی انسان که مخزن تمامی اعمال نیات است .

 

15-سنجشگراعمال ما درقیامت خدای عادل است پس چه نیازی به حضورشاهدان اعمال میباشد زیرا........

الف:فرشتگان درطول زندگی همواره مراقب آنهابودند

ب:پیامبران وامامان میزان اعمال می باشند.

ج:بدکاران درقیامت دروغ می گویند وخداوندبردهان آنهامهرخاموشی می زند واعضاء وجوارح آنهاشهادت می دهند.

 

درسه سوال زیرهرویژگی به کدام نوع ازکیفرهامربوط میشود؟

الف:تجسم اعمال            ب:نتیجه ی طبیعی عمل        ج:قراردادی

16-عدالت درنظرگرفته نمی شود دراین کیفرنتیجه غفلت ومقصربودن یکی است

17-قابل تغییرهستند وجنبه وسیله ای دارند

18-نقشی است که اعمال درجان مادارند  باقی میمانندوقابل تغییرنیستند

 

19-قران کریم ازقول حضرت ابراهیم می فرماید:"بدابیننا وبینکم العداوه والبغضاء ابدا حتی تومنوابالله وحده "پس    

الف:غیرازخداکسی شایسته ی توکل کردن نیست

ب:لازمه ی دوستی واقعی اطاعت کردن است

ج:دینداری بردوپایه استواراست که یکی تبری است

 

20-نجات پیامبر(ص)درشب هجرت توسط تارعنکبوت وتخم گذاری پرنده دردهانه ی غارنشانگراین است که خدا مدبر اموراست واگر بخواهد گزندی رادورکندکسی نمی تواند مانع آن شودپس ای پیامبر(ص)بگو......

الف :"قل حسبی الله وعلیه یتوکل المتوکلون "

ب:"قل ماسالتکم من اجر فهو لکم "

ج:"قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی"

 

21-دوستم می گوید ماهرگزنمی توانیم مرتبه ایمان وکفر خودمان راتشخیص دهیم من بانظر او

الف:موافقم زیرا ایمان امری قلبی است

ب:موافقم  زیرا برخی نمازمی خوانند ومنافق هستند وبرای فریب دادن مسلمانان ظاهرسازی می کنند.

ج:مخالفم زیرا کسی که خدارا دوست دارد به راهی که اورابه خدا می رساند محبت می ورزد پس انجام تکالیف برای اوسخت نیست وباشورونشاط انجام می دهد.

 

22-پدری می گفت پسرم منکر خداوقیامت است ومیدانم که به کفاراطلاعات می رساندولی من اورا دوست دارم

الف:محبت اوبه فرزندش منافاتی بامحبت به خداندارد زیراعلاقه به فرزند هم خدادادی است

ب:دراشتباه است زیرا لازمه ی محبت خدابیزلری وتنفرازدشمنان حق است

ج:دوست داشتن پسرش اشکالی نداردفقط بایداوراامر بهمعروف ونهی ازمنکر کند

 

23-کدام جمله صحیح است ؟

الف:ظاهرآراسته دلیلی برآراستگی درون است.

ب:رفتارهای ظاهری همیشه برباطن اثرگذاشته وسبب تغییر روحیات واخلاق وحتی طرز فکرآن فردمیگردد.

ج:تاثیراعمال واندیشه هادوطرفه می باشدوباید سعی کنیم مخالف هم نباشند.

 

24-باتوجه به آیه "ولاتکونواکالذین تفرقواواختلفوا من بعدماجاءهم البینات " علت تفرقه چیست ؟

الف:جهل ونادانی    ب:منطقی نبودن  ،متعصب بودن وپیروی ازهوسها   ج:وجودچندقوم ونژاددریک کشور

 

25-یکی ازشرایط وجوب امربه معروف ونهی ازمنکر نداشتن مفسده است چرا امام حسین (ع)مبارزه بایزید راشروع کردند

الف:شایدامرونهی اودریزیداثر میکرد       ب:برای حفظ دین پذیرش ضررهاواجب است

ج:پس ازدعوت مردم کوفه امام حسین(ع)احتمال پیروزی وتشکیل حکومت اسلامی را داشتند.

 

26-بیکاری چگونه سبب قساوت قلب می گردد؟چون اهل کارنیست ......

الف:قدرزحمت رانمی داندوازرنج مردم به رنج نمی افتد .

ب:دچارافکارواوهام فاسدوشیطانی میشود.

ج:باسختی هادرگیرنمی شودواستعدادهایش شکوفا نمی شود.

 

27-حضرت علی (ع)"اگرمی خواهیدآزادزندگی کنیدچون بردگان تن به کاردهید"رابطه ی بیکاری باازدست دادن استقلال وآزادی چیست ؟

الف:ملتی که نتواند دررفع نیازهایش خودکفاباشدمحتاج به دیگران می شود  برای تامین نیازهایش توسط دیگران مجبور به سازش می شود .

ب:کسی که بردگی می کندبایدازدستوردیگران اطاعت کند.

ج:هر کسی که دیگران مخارج زندگییش رابپردازندکرامت نفس خودرا ازدست می دهند.

 

28-تفاوت زکات وخمس بامالیات چیست ؟

الف:پرداخت خمس وزکات واجب است              ب:فقط مواردتعلق آنهافرق دارد

ج:مالیات برای تامین هزینه های زندگی اجتماعی است ولی خمس وزکات بیشتر برای بهبود زندگی نیازمندان است .

 

29 –چراخدا پاداش انفاق راچندین برابر (مضاعف)می کند؟زیرا.....

الف:انفاق  فقررا کم می کند وفقرریشه مشکلات بسیاری درجامعه میباشد.

ب:انفاق  سبب شکوفایی اقتصادی می شودکه ثمرات آن به همه افرادباز میگردد       ج:الف وب

 

سوالات جورکردنی :

الف:کمک به خلق خدا کمک به خداست

30-ملعون من القی کله علی الناس

ب:جلوگیری ازفساد واصلاح جامعه بدون قدرت منسجم ومسئول امکان ندارد

31-فان مع العسریسرا

ج:بارزندگی رابه دوش مردم انداختن مورد نفرت خداست

32-واقرضتم الله قرضا حسنا

د:وحدت تنها برپایه ایمان به خدا امکان پذیر است

33-ولتکن منکم امه یدعون الی الخیرویامرون بالمعروف

ه:برای رسیدن به گشایش وسربلندی باید به سختیها تن داد .

34-واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا

و:آراستگی شیوه ی پیشوایان دینی است .

35-ولایبدین زینتهن الاماظهرمنها

ز:راههای مصرف زکات

36-البسواالبیاض فانه اطیب واطهر

ح:چون زنان بیشترازآرای استفاده می کنندنبایددرمعرض دیدنامحرم قرارگیرند

37-انما الصدقات للفقراءوالمساکین والعاملین علیها

ط:راههای مصرف خمس

 

 

 

سوالات تشریحی:

38-ازتاثیرعشق ومحبت الهی است که ترسو......میشود همت واراده  ..........

وغل وغش ها را.........................وخود خواهی  ونفع پرستی تبدیل به .......................میشود.

 

39-شخصی می گفت کودکانی که درخانواده های بی ایمان وگنهکار زندگی می کنند نمی توانندایمان وعمل صالح داشته باشند وخدانبایدازآنهاتکلیفی بخواهدباتوجه به ودیعه های الهی برای سفربه سوی کمال پاسخ شما به اوچیست ؟

 

40-الف:توکل یعنی چه ؟                 ب:عزم یعنی چه ؟                    ج:چراتوکل مهمترین عامل درتقویت عزم است؟

 

41-آیه 81  نساءبه پیامبرذ(ص)میفرماید"منمافقان درروزنزدتوبه زبان اظهار ایمان کنندوشب چون ازحضورتودورشوندگروهی خلاف گفته تورات دردل گیرندوخدااندیشه شبانه آنهاراخوهدنوشت پس توای پیامبرازآنهاروی بگردان وبه خداتوکل کن وکافی است که خداوکیل تو بشد"باتوجه به این آیه:

الف:تفاوت توکل به خدا وتوکل به غیرخدا چیست ؟چرا؟

ب:توکل به خدا چه تاثیراتی درتوکل کننده دارد؟

 

42-شخصی میگویدانسان نیاز به مقبولیت دارد رعایت پوشش اسلامی درجامعه ای که اکثریت آن رانمی پسندند لازم نیست  اشکال این سخن چیست ؟توضیح دهید.

 

43-چگونه رعایت حریم درروابط زن ومرد وپوشیدگی  "مبارزه با نفوذ اسعمار "می باشد.

 

44-چگونه ترک امربه معروف  سبب تسلط افراد شروربر جامعه می شود؟توضیح دهید.

 

45-دوتفاوت بانکداری اسلامی بارباخواری رابنویسید.

 

           

 

 

 

--سوالات چندگزینه ای :

1-(چشم ,ازنقش وجایگاه خوددرمجموعه ی بدن مطلع نیست تا وظیفه ی خودرا تشخیص دهد.ودرمحل وجا یگاه خود قرارگیرد.)این جمله درردکدام فرض می باشد؟

الف:فرض اول؛همکاری وهماهنگی اعضاءمجموعه منظم برحسب تصادف می باشد.

ب:فرض دوم ؛ اعضاءمجموعه گردهم جمع می شوندوهدفی رادرنظرمی گیرند وهمکاری را آغازمی کنند.

ج:فرض سوم ؛ ارتباط وهماهنگی وهمکاری ونظام بدون هدف شکل نمی گیرد وهدفداری  بیانگر وجودی حکیم ومدبر است .

 

2-نه تنها انسان وحیوان ودرخت وسنگ وآب , نظام هایی به هم پیوسته هستند بلکه ارتباط میان پدیده هااززمین هم فراتر می رود وبه  رابطه ی بین ستارگان وسیارات کشیده می شود  .ازاین ارتباط های طولی و عرضی چه نتیجه ای می توان گرفت ؟

الف:نظام جهانی  واحد است وتدبیری واحد برآن حکمفرماست پس خدا یکی است .

ب:همه ی موجودات از نقص به کمال می روند ،سیرموجودات بسوی خداست .    ج:الف وب

 

3-انسان ,خودوجهان راوابسته به خالقی می یابد که سرچشمه ی همه ی خوبی ها وزیبایی هاست .این دریافت نشانگر.......است.

الف:یکی ازودیعه های درانسان           ب:سرشت خدا آشنا                   ج:الف وب

 

4-ثابت خود یکی ازرا ههای اثبات ...........................است .

الف:وجود بعد غیرمادی درانسان وباقی ماندن روح بعد ازمرگ بدن

ب:رویاهای صادقه که نشان میدهد روح انسان ازظرف زمان وامکان خود خارج می شود .

ج:میل به جاودانگی درانسان

 

5-وقتی دوزخیان دچارعذاب می شوند می گویند «مارابه دنیا بازگردان ،اگربه دنیا بازگردیم عمل صالح انجام می دهیم » ازکجامی دانید که آنهاتوبه نخواهندکرد؟

الف-آنهادیگران رامقصر میدانند ولی شیطان می گویدمن برشما تسلطی نداشتم .

ب-گناه ،عقل وفطرت را سرکوب می کند.وقتی به سرزنشهای وجدان توجه نکرد،دیگراورا ملامت نمی کند تاتوبه کند.

ج-انسان هوی وهوس دارد .

 

6-طبق این آیه چرابه غیرخدا نمی توان توکل کرد؟«ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقولن الله ...........قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون »

الف-هستی همه ی موجودات واثر آنها ازخداست پس تدبیرعالم به دست اوست .

ب-غیرخدا خیروصلاح ما را نمیداند.                  ج-غیرخدا،علمشان محدوداست ومشکلات ما را نمیدانند.

 

7-«توکل به معنای گفتن یک جمله نیست ،بلکه امری قلبی است بایدبدانیم که هیچ قدرتی درجهان مانع چاره سازی خدا نیست .»این جمله بیانگرکدام ارتباط می باشد؟توکل با...........

الف-اخلاص                     ب-کاروتلاش                    ج:تفکرومشورت

 

8-شخصی برای توجیه  ظاهرنامناسب خودگفت :(دل باید پاک باشد،ظاهرچندان اهمیتی ندارد )درپاسخ به اوازکدام آیه استفاده میکنید؟

الف-وبدابیننا وبینکم العداوه والبغضاء ابدأ   ب-قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی    ج-ماسألتکم من اجرفهولکم

 

9-این فتوا برچه اساسی صادرشده؟(چنانچه روابط بازرگانی وغیره با بیگانگان ،موجب استعمارمسلمانان شودبرهمه مسلمانان واجب است از آن اجتناب نمایند)

الف-تبری – مبارزه با دشمنان خدا            ب-تولی –بیزلری وتنفرازباطل ودشمنان خدا                   ج-الف وب

 

10-آیا حجاب زنان ،موجب سلب آزادی آنها نیست؟ خیر،زیرا....................

الف-سبب می شودبه عفاف شناخته شوندومورداذیت قرارنگیرند.عفاف سبب ارزش آفرینی برای زن می شود.

ب-ازادی فرد تا جایی محترم است که سبب آسیب به دیگران نشود ودرصورتیکه عدم رعایت حجاب ،خانواده را متزلزل وجامعه رابه فساد می کشاند.                                     ج-الف وب

 

11-چرا پیامبر(ص)مردم جامعه را به سرنشینان کشتی تشبیه نموده اند ؟به علت ...............

الف- تاثیرپذیری فراوانی که انسان ها ازیکدیگردارند .                 ب-اهمیت امربه معروف ونهی ازمنکر

ج-جلوگیری  ازگناه بانظارت همگانی

 

12-چرا (دعوت به خیرونیکی )قبل از (امربه معروف )است؟

الف تامردم به خوبیها آشنا وتشویق شوند.                  ب-بعنوان پیشگیری ،مانع گسترش گناه می شود        ج-الف وب

 

13-این بیت به کدام موضوع اشاره دارد؟دست نیاز،پیش کسان ،چون کنی دراز         پل بسته ای که بگذری ازآبروی خویش

الف-کار،سبب لطافت احساس می شود .            ب-احساس عزت نفس یکی ازآثارتربیتی کاراست.

ج-کسی که اتقان کاردارد ،مصالح عمومی اقتدارجامعه رابرمنافع شخصی ترجیح می دهد.

 

14-بااینکه با پرداخت انفا ق وزکات ،بخشی ازمال انسان کم می شود ،چراخداوند همین کاررا موجب افزایش ثروت می شمارد؟زیرا...................

الف-با انفاق ،جامعه ازفقرنجات می یابد وروحیه ی کاروشکوفایی اقتصادی شکل می گیرد .

ب-فقرریشه ی بسیاری ازمفاسداجتماعی است ومبارزه با آن امنیت ورشداقتصادی جامعه راسبب می شود. که سود آن به انفاق کننده بازمی گردد.                             ج-الف وب

 

15-زکات فطره برای هرنفر،چه مقدارمی باشد؟

الف-یک پنجم  باقی مانده ازهزینه های سالانه زندگی     ب-به میزان تقریبی 3کیلوگرم گندم یاجویاخرم یابرنج یا پول یکی ازآنها.

ج-وقتی به حدنصاب برسد .

 

16-خمس راباید به چه کسی پرداخت ؟

الف-به سادات یتیم ومسکین ومسافردرراه مانده       ب-مستحقّ                          ج-به حاکم اسلامی یا مجتهد جامع الّشرایط

 

17- چرا سودسرمایه گذاری (مُضاربه )حلال ،ولی ربا حرام است ؟زیرا............

الف-کسی که پول می دهد،کارنمی کند.      ب- رباخوارخطروزیان احتمالی را نمی پذیرد.     ج-الف وب

 

18-خانمی برای زیورخود یک سرویس طلا داشت پس ازمدتی  که کارکردبرای اینکه حقوق خود را پس انداز کرده باشد،باآن یک سرویس طلای دیگرخرید .حالا یکسال از آن زمان گذشته ،آیابراوخمس واجب شده ؟

الف –خیر،زیراطلای اوبصورت سکۀرایج نیست .    ب-بله ،بایدخمس دوسرویس طلا رابدهد.

ج-بایدخمس یک سرویس طلا راکه بعنوان ذخیره نگه داشته بدهد.

 

19-شخصی سرسال خمس خوددیدمقداری برنج وروغن درمنزل داردکه بایدخمس آن را بدهد.قصدکرد،خمس آنرابپردازد.پس......

الف-می تواند آنرا مصرف کند.     ب-تا وقتی خمس آنرانپرداخته ،حق تصرف درآن راندارد.

ج-اگرنیت کرده که خمس بدهد،می توانددرآن تصرف کند.

 

20-چراکسی که خمس وزکاتش را داده ،باید مالیات هم بپردازد.؟

الف-انفاق مستحب است .         ب-کسی که درآمدزیادی داردبایدبیشتر به فکرمستمندان باشد.

ج-مالیات هزینۀخدماتی است که خودآنرا استفاده می کند .

 

 

 

  درسؤال 21 تا29 هرآیه باکدام موضوع ازسمت چپ درارتباط است .

الف- سخن  نگهبا نان جهنم

21-اؤلئک الَذینَ کَفروابِایاتِ رَبِّهِم وَلِقائِه ِفَحَبِطَت أعمالُهُم

ب-اثبات ضرورت معاددرپرتو عدل الهی

22- اَم نَجعَلُ المُتَّقنَ کَالفُجّار

ج-اثبات ضرورت معاددرپرتوحکمت الهی

23- اَفَحَسِبتُم اَنَّما خَلَقناکُم عَبَثاًوَاَنَّکُم اِلَینا لا تُرجَعون

د-حدّحجاب

24-اِنَّ الَّذینَ تَوَفّاهُمُ المَلائکَةُ ظالِمی اَنفُسَهُم

ه-نحوه وشکل پوشش

25-وجی ء بالنبیین  والشهداء وقضی بینهم بالحق

و-یکی از راههای بخشش گناهان ،دادن وام بدون ربا است .

26-وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینظرون لقاءیومکم هذا

ز-حقیقت وجود انسان ،نفس وروح اوست  وروح هنگام مرگ نابود نمی شود .بلکه به تمام وکمال  دریافت می گردد.

27-وقل للمؤمنات ........ولایبدین زینتهن

ح-یکی ازنتایج انکار معاد،نابود شدن کارهای خوب است.

28-واقرضتم الله قرضاًحسناًلاکفرن عنکم سیئاتکم

ط-حوادث پس ازنفخ صور اول

29-وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل

ی-حوادث پس ازنفخ صور دوم

 

س-راه های مصرف زکات

 

راه های مصرف خمس

 

 

  درسوال 30 تا 37 هرآیه  وحدیث باکدام موضوع ازسمت چپ درارتباط می باشد؟

الف-برترین نوع امربه معروف ونهی ازمنکر ،دعوت عملی است.

30-بنا به حدیث امام علی (ع)،دشمن ترین دشمن انسان است.

ب-خطرهوی وهوس جدی است زیراخواهش خودرا بسیارتکرارمی کندتاانسان راگرفتارکند.

31-حضرت یوسف (ع)فرمود:ان النفس لامارة بالسوء

ج-آثارماتأخر

32-آیۀ 19روم می فرماید :زنده راازمرده ومرده رااززنده بیرون  میآوردوزمین رابعد ازمرگ آن زنده گرداندوهمین گونه شما راهم ازخاک بیرون آورد.

د-نفس لوامه

 

33-درآیۀ45 تا47 واقعه آمده :«مترفین که دردنیا درخوشی ونازونعمت  بوده وبرگناهان بزرگ پافشاری می نمودند.ومی گفتندآیاوقتی مامردیم وخاک شدیم دوباره برانگیخته می شویم.

ه-نفس امارةبالسوء

34-رسول خدا(ص):هرکسی به کارنیکی امریاازکاربدی بازدارددرآنعمل سهیم است .

و-زمینه هاوانگیزه هایی که سبب انکارمعادمی شود.

35-پیامبر(ص):برای توناچارهمنشینی خواهدبودکه هرگزازتوجدانمی گردد،باتودفن میشوددرحالی که مرده ای ،واو زنده است.

ز-دربینش اسلامی ،کار،منشأ تولیدثروت وکلیداستفادۀازمنابع طبیعی است.

36-امام صادق(ق):دعوت کننده مردم باشیدامانه به زبان ،بلکه با پارسایی

ح-معادجسمانی ،امری محال وغیرممکن نیست .

ط-رابطةمیان عمل وپاداش وکیفردرآخرت به صورت تجسم اعمال است که جنبۀباطنی وغیبی اعمال می باشد.

37-رسول (ص):هرکس به آبادکردن زمینی که بی استفاده است بپردازدوشخص دیگری درآبادکردن آن براوسبقت نگرفته باشدآن زمین ،ازآن اوخواهدبد.

         جاهای خالی را کامل نمایید

38-(گرایش به بقاء وجاودانگی ) و (میا به کمالت بی نهایت )دودلیل براثبات ...............ازطریق ..........است.

39-الف-:توکل، تکیه کردن به یک نیروی بی نهایت است اما خطرکردن ........................................................

       ب-توکل ،حرکتی شجاعانه وعاقلانه است اما ریسک کردن ................................................

        ج-ازآثاروفوایدتوکل....................................و...........................................میباشد.

40-رعایت حریم درروابط زن ومرد چه آثاری دارد: الف(برای خانواده :....................................................

ب(برای جامعه:.........................................................                                     

41-امربه  معروف ونهی ازمنکر درمواقعی که احتمال ضررجانی یا آبرویی یامالی قابل توجهی وجودداشته باشد.........................

 

سوالات تشریحی :

42-باتوجه به سوالات زیرتناسب میان ظاهروباطن رادرآراستگی توضیح دهید:

الف: ظاهریعنی چه ؟

ب:باطن یعنی چه ؟

ج:دراحادیث آمده «من تشبه بقوم فهومنهم »: هرکه خودرابه گروهی شبیه سازد ازآن گروه است .چرا تشبه به کفارحرام است؟

د"پوشیدن لباس شهرت ،نشانگرکدام خصوصیت اخلاقی درانسان است؟

 

43-واعتصموابحبل الله جمیعاًولاتفرقوا واذکروا نعمةالله علیکم اذ کنتم اعداءً فالف بین قلوبکم

الف:ترجمۀآیه رابنویسید:

ب:منظورا(زحبل الله) چیست :

ج:محوروحدت درجامهۀ اسلامی چیست ؟

د:چه عواملی سبب تفرقه درجامعه می گردد؟

ه-چراپس ازاین آیه که دعوت به وحدت می کند،می فرمایدبایدامربه معروف ونهی ازمنکر کنید؟

و:ترک امربه معروف ونهی ازمنکرچگونه سبب می شودافرادشرور برجامعه مسلط شوند؟
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۱/۰۸ساعت ۱۵:۳۹ بعد از ظهر  توسط خطیبی  |