دین وزندگی (3), سوالات درس8و9و10و1۱

الف-ترجمه ی ایات راتکمیل کنید:                                                                                                        

1-ان الارض یرثها عبادی الصالحون

2-هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله

                                                             که برهمه ی دین ها چیره گرداند.

3-ومااسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین

4-قل لااسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربی

ب-پیام ایا ت را بنویسید:                                                                                                                (5/1)

1-پیام مشترک ایات 1و2

2-الف-ایات 3و4خطاب به چه کسی است ؟

ب-چه نتیجه ای ازاین دو ایه (3و4)گرفته میشود؟

 

ج-عبارات زیر راتکمیل کنید                                                                                                              (3)

-دردوره غیبت فقیه واجدشرایط دومسئولیت ....................و.................رابا تکیه بردوپشتوانه ی .........و......................برعهده دارند.

-منتظرفرج الهی باشیدواز......................مایوس نشویدوبدانیدکه ..........کارهانزدخدا انتظارفرج است .

-غیبت امام زمان (عج)درمقابل ...........است .نه درمقابل ............

-دوکتاب ..............و...............................ازامام علی (ع)وکتاب ......................ازامام سجاد (ع)میباشد.

 

د-جملات صحیح وغلط رامشخص نموده وسپس جملات غلط راتصحیح کنید.                                        (75/1)

1-ازفوایدمعلوم بودن مشخصات امام زمان وحضورایشان درجامعه ی مشترک بین احادمسسلمین ناظروحاضردانستن ایشان است

2-امام کاظم(ع)فقیهان رادژها ی محکم اسلام معرفی کرده ومرگشان رابرابرباشکاف ورخنه دراسلام می شمرند.

3-هریک ازافرادجامعه می توانندتنهابنابرتشخیص خودمرجع واجدشرایطخود راانتخاب کند.

4-اگرامام نباشدواسطه فیض الهی ازبین میرودوزمین ساکنان خودرا فرومی برد.

 

و-علت مواردزیررابنویسید:

1-روشهای متفاوت درزندگی سیاسی واجتماعی ائمه اطهار(ع)                                                           (1)

2-علت غیبت امام عصر(عج)ازدیدگاه امام باقر(ع)                                                                          (75/.)

3-روشن بودن اینده ی تاریخ ازدیدگاه خدا پرستان                                                                        (1)

4-ضرورت زمان شناس بودن مرجع                                                                                          (5/.)

 

ه-پاسخ کامل دهید:

1-مفاهیم زیررا تعریف کنید:  الف-تقیه      ب-تقلید     ج-غیبت صغری      د-تفقه                               (2)

2-ائمه ی اطهاردرحوزه ی مرجعیت علمی چه اقداماتی راانجام دادند؟(نام ببرید.)                                   (1)

3-توضیح دهد ایاکسا نی که فقط بادعاوگریه منتظرظهورامام  هستندمیتوانندیاران راستین امام باشند؟     (1)

4-ویژگیهای جامعه ی منتظر حضرت ولی عصر(عج)کدامند؟                                                               (1)

 

 

 

الف -ترجمه ی ایات زیررا تکمیل کنید:                                                                                        (5/1)    

1-هوالذی ا رسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله

     که برهمه یدین ها چیره گرداند   

2-وعدالله الذین امنوامنکم وعملواالصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم

                                                           که انان راجانشین درزمین قراردهدهمانطور که قبل از انان کسانی راجانشین قرارداد

3-قل لااسالکم علیه اجرا الاالموده فی القربی

 

ب-پیام ایات رابنویسید:                                                                                                             (5/1)

1-پیام مشترک ایات 1و2

2-ازایه 3وایه ی 57سوره ی فرقان که می فرماید:الامن شاء ان یتخذالی ربه سبیلا چه نتیجه ای می توان گرفت ؟

 

ج-سوالات تستی :                                                                                                                   (2)

1-امام باقر(ع)فرموده اند:قضای حتمی خداونداست که اگربه بنده ی خودنعمتی دهدان نعمت راازاو نمی گیردمگر.......این مطلب باایه ی مبارکه ی ........................................هم پیام است .

الف-ان که گناهی انجام دهد.-ویریدالشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا

ب-مشیت الهی بران تعلق گیرد.-ویریدالشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا

ج-مشیت الهی بران تعلق گیرد.-ان الله لا یغیرما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

د-انکه گناهی انجام دهد .-ان الله لایغیرما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم .

2-تشبیه امام منتظر ارواحنا فداه به خورشیدتابان پشت ابرها با وجه شباهت ........مفهوم می گردد.

الف-قرارگرفتن غیبت دربرابرحضورونه درمقابل "ظهور"                                                                                      

ب-پنهان نبودن خورشیدفروزان دربهره رسانی بی دریغ انوارخود

ج-عدم حضورخورشیدتابناک دربین مردم وعدم لیاقت انان                                                                                            د-د-عدم شایستگی وناتوانی انسانها درمشاهده ی خوزشیدتابناک حقیقت

3-کتب "التهذیب "و"الاستبصار" به ترتیب از مرحوم .....ومرحوم ......بودکه به جهت .....دراختیارجامعه ی اسلامی قرارگرفت؟

الف-شیخ طوسی –صدوق-پاسخ گویی به مسائل جدیدونیازهای نو   ب-صدوق –صدوق –حفظ سخنان وسیره ی پیامبر (ص)

ج-صدوق –شیخ طوسی –حفظ سخنان وسیره ی پیامبر (ص)  د-شیخ طوسی–طوسی–پاسخ گویی به مسائل جدیدونیازهای نو

4-اگاهی بخشی به مردم "وپاسخ به مسائل جدید"به ترتیب درقالب کدام مسئولیت ائمه (ع)قرارمی گیرد؟

الف-ولایت  ظاهری-ولایت معنوی                                  ب-ولایت معنوی –ولایت ظاهری

ج-برقراری حکومت عدل –مرجعیت علمی                         د-مرجعیت علمی –برقراری حکومت عدل

 

5-کدام موردازمختصات شیعه درموردموعودمی باشد:

الف-دراخرالزمان منجی بزرگ انسانها ازنسل پیامبر(ص)ظهورخوهدکرد.  ب-لقب موعود"مهدی "است.

ج-موعود دوازدهمین امام وفرزندامام حسن عسگری (ع) است.      د-همه ی موارد

6-درعصرغیبت فقهای باتقواوزمانشناس  وظایف ......و.........راباتکیه بردوپشتوانه ی ......   ..........برعهده دارند .

الف –حکومت اسلامی وولایت ظاهری –قران وسنت وسیره ی پیامبر(ص) وائمه ی اطهار(ع)

ب-حکومت ا سلامی ومرجعیت علمی –  اگاهی به زمان و نیازهای مردم                                                   

ج- ولایت فقیه وحکومت سلامی – اگاهی به زمان و نیازهای مردم

د-مرجعیت علمی وحکومت اسلامی –قران وسیره وسنت پیامبر(ص)وائمه اطهار(ع)

7-کدام مطلب درموردعصرغیبت صحیح نیست ؟

الف-راه رسیدن به هدایت الهی همچنان باز است.                   ب-مرجعیت علمی درشکل مرجعیت فقیه ادامه دارد.

ج-حکومت اسلامی درچهارچوب ولایت فقیه استمرارمییابد.     د-امکان برقراری عدا لت قسط به طورکامل وجود دارد.  

8-کدام یک درموردویزگیهای عصرغیبت صحیح نیست ؟

الف-عصرشک وتردید                                                    ب-فتنه های گوناگون وتبلیغ بی ایمانی

ج-عصریقین وازبین رفتن تردیدها                                   د-ظهوراندیشه های رنگنرنگ

 

د-علت مواردزیررا بنویسید:                                                                                                   

1-فطری بودن انتظار                                                                                                                   (5/1)

2-استفاده ائمه اطهار ازاصل تقیه درمبارزه                                                                                    (1)

3-رابطه ی عمیق میان مراجع ومردم                                                                                                (1)

4-از زمان ظهور فقط خدا  اگاه است .                                                                                             (5/1)

 

و-جملات صحیح وغلط را مشخص نموده وسپس جملات غلط را تصحیح کنید:                                     (75/1)

1-ازفوایدمشخص بودن امام زمان (عج)حضورایشان درجامعه مشترک بین آحاد مسلمین ناظروحا ضردا نستن ایشان است .

2-عمر طولانی امام امری محال است که باقدرت الهی انجام می گیرد.

3-ائمه اطهار (ع)معتقئبودندکه عامل اصلی حکومت جباران وستمگران نا اگاهی مردم است.

4-هریک ازافرا دجامعه میتوانند بنا برتشخیص خود مرجع واجدشرایط راانتخاب کنند.

 

ه-پاسخ کامل دهید:

1-چراتداوم مرجعیت علمی درزمان غیبت کبری ضروری است ؟توضیح دهید .                                        (5/1)

2-توضیح دهیدایا کسانی که فقط باگریه ودعا منتظرظهورحضرت هستندمی توانندیاران راستین امام باشند.؟ (1)

3-مسئولیتهای منتظررا نام ببرید.                                                                                                    (25/1)

4-پیروان ادیان الهی چگونه میتوانندبرای فراهم اوردن زمینه ظهورمنجی جهانی بایکدیگر همکاری نمایند؟  (75/)

 

 

 

الف –سوالات تستی :                                                                                                               (5/2)

1-کدامیک جزومسئولیتهای منتظران محسوب نمی شود:

   الف –پیروی از امام عصر (عج)                                          ب –تقویت محبت ومعرفت به امام                            ج-دعا برای ظهورامام                                                    د-برپایی عدل در جهان

2-به فرموده ی پیامیر (ص):" خوشا به حال کسی که به حضور"قائم "برسد در حالی که پیش از قیام او نیز......باشد.

الف-ولایت اورا بپذیرد             ب-پیرواهل بیت (ع)باشد        ج-   پیرواوباشد         د-درراه خداجهادکند

3-کدامیک ازمواردزیرفقط اختصاص به غیبت صغری دارد:

الف-ولایت معنوی امام زمان (عج)                              ب-تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی

ج-نیابت خاصه                                                        د-انتظار

4-پیروان ادیان مختلف درموردکدام یک اتفاق نظر ندارند:

الف-نام موعوداخرالزمان                             ب-برقراری حکومت جهانی الهی دراخرالزمان

ج-الهی بودن پایان تاریخ                             د-ظهوریک ولی الهی درپایان تاریخ

5-طول عمرامام زمان (عج)امری است :

الف-غیرعادی وغیرممکن ازنظرعقلی                           ب-غیرعادی وامکان پذیر ازنظرعقلی

ج-عادی وامکان پذیرازنظرعقلی                               د-عادی وغیرممکن ازنظرعقلی

6-کتابهای نهج البلاغه وصحیفه ی سجادیه پس ازرحلت پیامبر(ص)مرهون توجه امامان (ع)به ........بودکه نمونه ای از ان در......به ظهوررسید.

الف-مرجعیت علمی –اگاهی بخشی به مردم                     ب-ولایت معنوی – پاسخ به مسائل جدید ونیازهای نو

ج-ولایت معنوی –اگاهی بخشی به مردم                        د-مرجعیت علمی – پاسخ به مسائل جدیدونیازهای نو

7-چراکسانی که زمان ظهوررا تعیین می کننددروغگو هستند؟زیرا...

الف-جزخداوندکسی اگاهی نداردکه ایا امادگی لازم دریاران امام ایجادشده .

ب-ظهورمهدی (عج)مانندبرپایی قیامت ناگهانی است .

ج-پیروزی باامدا دالهی وکمک غیبی صورت میگیرد.                    د-همه ی موارد

8-انتظاریک امرفطری است زیرا .......

الف-همه ی انسانهاعدالت دوست هستند.            ب-امیدبه اینده راافزایش میدهد.

ج-منتظرهمه ی زیباییها وکمالات انسانی رادرمحبوب خود مییابدومشتاق دیدار اومی شود . 

 د- رفتارمنتظر را اصلا ح می کند.

9-ایا فرزندان میتوانند درشناخت مرجع تقلید از پدر ومادرخودتبعیت کنند ؟چرا؟

الف-بله –اطاعت ازپدر ومادرواجب است            ب-بله-تاوقتی که مرجع تقلید انان زنده واعلم باشد

ج-خیر-همه ی پدر مادرها عادل واهل تشخیص نیستند    د-مواردالف وب

10-اگرکسی پس ازمدتی تقلید ازیک فقیه تشخیص دهدکه مجتهددیگری ان شرایط رادرسطح عالیتری دارد......

الف-بایدازفقیه اعلم وشایسته ترتقلیدپیروی کند      ب-نبایدمرجع تقلیدخودرا عوض کند

ج-میتواندمرجع تقلیدخودراعوض کند                  د-بایدازدونفرعادل مورداعتمادسئوال کند.

 

ج-عبارات زیرباکدامیک ازموضوعات  مقابل درارتباط میباشد :                                                             (75/2)

الف-غیبت درمقابل ظهوراست نه حضور

1-ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیرواما بانفسهم

ب-دیدگاه اسلام درباره ی پایان  تاریخ

2-علی (ع):حجت خدا ...ازمعابرعبورمیکند سخن مردم  رامیشنود وبرجماعت مردم سلام می کند.

ج-تاروح جمعی جامعه اماده وپذیرای عدالت نباشد وباظام  مبارزه نکند ظهورامام (عج)تحقق نمی یابد

3-امام  عصر(,ج): بهره بردن ازمن درزمان غیبتم  مانندبهره بردن ازافتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد.

د-امام (عج)دردوران غیبت مسئولیت های خودراانجام میدهندولی نمی توانندحکومت تشکیل دهندویاعلنا مرجعیت علمی داشته باشند.

4-پیامبر(ص):مثل ظهورحضرت مهدی (عج)مثل برپایی قیامت است .

ه-پیروزی ایین حق برهمه ی ایین های دیگر

5-فلولا نفرمن کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین

و-کسی جزخدااگاهی نداردکه دوران غیبت چه زمانی پایان می باد .

6-هوالذی ازسل رسوله بالهدی ودین الحق لظهره علی الدین کله

ز-اززمان پیامبر(ص)مرجعیت وولایت فقیه لزوم داشته است .

7-ونریدان نمن علی الذین استضعفوافی الارض ونجعلهم ا ئمه ونجعلهم الوارثین

 

د-علت مواردزیررابنویسید :                                                                                                            (3)

  1- پویایی جامعه ی شیعه درطول تاریخ

 

 

2-علت غیبت امام عصر(عج)ازدیدگاه امام علی (ع)

 

3-روشن بودن ا ینده ی تاریخ ازدیدگاه خداپرستان

 

4-تشبیه امام غا ئب  به خورشید پشت ابر

 

 

 

و-پاسخ کامل دهید:

1- ویزگیهای جامعه  ی منتظرحضرت ولی عصر(عج)کدامند؟                                               (5/1)

2-توضیح دهیدایاکسانی که فقط بادعاوگریه منتظرظهور امام عصر (عج)هستندمی توانند یاران راستین امام باشند

3-براساس احادیث شرایط فقیهی که شایسته ی تقلیداست رابنویسید.                                    (5/1)

4=مفاهیم زیررا تعریف کنید:     الف- فقیه       ب-تقلید            ج-غیبت صغری                    (5/1)

5-ازمسئولیتهای منتظر"ایجادامادگی درخودوجامعه "راتوضیح دهید.                                      (2)  

6-دووظیفه ای که امام عسگری (ع)درارتباط باامام عصر(عج)عهده داربودندکدامند؟              (75/0

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 1387/12/23ساعت 9:43 قبل از ظهر  توسط خطیبی  | 

چگونه عشق و معرفت ائمه را در دل‌های خود و دیگران تقویت کنیم؟

 

‏شناخت ائمه اطهار(ع) و حقیقت مقام ملکوتى شان نه تنها براى هیچ صاحب اندیشه و متفکر تیز پروازى مقدور نیست، بلکه قوه وهم و تخیل شان نیز از تصور افق و کرانه هاى آنان عاجز است.
آنان انسان هاى کاملى هستند که خداوند، آسمان و زمین، بهشت و جهنم و همة فرشتگان را تحت فرمان آنان قرار داده و ملائکه را مأمور ساخته براى انجام هر مأموریتى در زمین،‌ نخست خدمت آنان شرفیاب شوند و مأموریت خود را به عرض امام برسانند («ما من ملک یهبطه الله فى أمر ما یهبط له إلاّ بدأ بالاءمام فعرض ذلک علیه».(1)
جهت روشن شدن حقیقت مطلب به داستان شهود حضرت موسی(ع) از زبان قرآن توجه کنید:‌
موساى کلیم که در آغاز دریافت وحی، خدا رابه واسطة «نار و شجره»(2) شهود کرده بود،‌ سال ها پس از آن و بعد از غلبه بر فرعون و فرعونیان از خدا می‌خواهد او را «بى واسطه» مشاهده کند، اما نه با چشم سر، بلکه با شهود قلبی. خداى سبحان در پاسخ موسی(ع) فرمود: «به این کوه بنگر! اگر توان تحمل تجلّى نور مرا داشت، تو هم مى توانى شهود مرا تحمل کنی». وقتى خداوند بر کوه تجلّى کرد، کوه متلاشى شد و موسی(ع) مدهوش گشت. وقتى به هوش آمد، به عجز و ناتوانى خویش اعتراف کرد و عرض نمود: تو منزه از آنى که بدون واسطه دیده شوی.
چشم تو و خورشید جهان تاب کجا؟
یار رخ دلدار و دل خواب کجا؟
با این تن خاکی، ملکوتى نشوی
اى دوست، تراب و ربّ الارباب کجا؟
وقتى موساى کلیم از تجلّى یکى از اسماى الهى بى هوش می‌شود، چگونه براى انسان‌هاى عادى بلکه انبیا و اولیاى خدا همچون موسی(ع) میسر است که بتواند معرفت کامل به ائمه اطهار(ع) پیدا کنند، ‌در حالى که ائمه(ع) متجلى همه اسماى حسنا و صفات کمال و جمال و جلال الهى هستند؟
پیامبر اکرم(ص) چه قدر زیبا و شفاف فرمود: «یا علی،‌ما عرف الله حقّ معرفته غیرى و غیرک و ما عرفک حق معرفتک غیر الله و غیری؛(3) اى علی! حقیقت حق تعالى را غیر از من و تو کسى نشناخته و به حقیقت مقام و معرفت تو جز خدا و من کسى دست نیافته است».
چه باید کرد؟
اگر گفته شد ائمه اطهار«ابواب» و «بیوت» توحید و معرفت خدا هستند که معرفت به آنان ممکن نیست، منطور شناخت کامل و معرفت به حقیقت جامع آنان است. هر انسانى موظف است به قدر وسعت وجودى و ظرفیت عقلى و ذهنى براى شناخت آنان تلاش کند، تا مسیر بندگى و عبودیت خدا و راه صحیح زندگى را بشناسد و در صراط مستقیم گام گذارد.
آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگى باید چشید
راه دست یابى به معرفت اولیا و ائمه کدام است؟
این راه پیمودنى است و به حرکت و رفتن مداوم محتاج است، نه شنیدنى و عبور کردنی.
براى شناخت ائمه(ع):
1ـ باید با کلام و سخنان آنان و احادیث و روایاتشان مأنوس گشت. سیره و سنت آنان را در امور شخصى اجتماعی، عبادى، سیاسى و اقتصادى شناخت و آن را الگوى عمل قرار داد.
2ـ یکى دیگر از راه هایى که مى توان با آن نسبت به ائمه(ع) معرفت پیدا کرد، تأمل و تدبر در معانى و مفاهیم دعاها و مناجات هاى منقول از ائمه(ع) است،‌ مانند دعاى کمیل، ابوحمزة ثمالی، دعاى ندبه، مناجات شعبانیه،‌مناجات خمس عشر، دعاى عرفه و ... .
3ـ یکى از بهترین و ساده ترین،‌ ولى مهم ترین و ارزشمندترین راه هاى شناخت ائمه(ع)، خواندن زیارت نامه هاى ائمه(ع) مخصوصاً زیارت جامعه،‌و تفکر و کند و کاو، در معانى و مفاهیم بلند آن است.
کتاب «ادب فناى مقربان» که شرح زیارت جامعة کبیره، از آیت الله جوادى آملى است، هم چنین «شرح مناجات شعبانیه از حضرت آیت الله محمدى گیلانی،‌کتاب هاى مفیدى براى این مقصود هستند.
منظور از معرفت به ائمه و میزان و حد آن چیست؟
قدر و ارزش هر کسى به میزان معرفت او بستگى دارد. هر چه معرفت وسیع تر و جامع تر باشد، قرب و کمال شخص و ارزش اعمال او افزون تر است. معرفت منشأ پیدایش محبت و عشق است. وقتى عشق آمد، چون و چرا و دلیل خواهى عاشق کنار مى رود و اطاعت و پیروى محض از معشوق به میان مى آید. بنابراین باید تلاش کرد به معرفت خود نسبت به خدا و انبیا و ائمه(ع) توسعة بیشتر بدهیم و هیچ گاه از جهاد علم آموزى و کسب معرفت، خستگى به خود راه ندهیم.
حمزه بن حمران می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: منظور از معرفت حق امام چیست؟ فرمود: بداند که او حجت و ولیّ خدا است و باور داشته باشد که او وصیّ و خلیفة پیامبر(ص) و واجب الاطاعه است و براى تبلیغ دین و هدایت مردم و پایدارى و استقامت در راه حق،‌ غریبانه به شهادت رسید.(4)
معرفت به ائمه ما را به این حقیقت نایل مى گرداند که: ائمه(ع) مظهر جامعیت علمى و عینى اسما و صفات خداوند هستند. آنان هر کمالى را که براى غیر خدا ممکن و مقدور است دارند و هر چه دارند، به طور کامل مصون از هر عیب و نقص است. رضایت و خشم و خشنودى آنان، رضایت و خشم و خشنودى خدا است.
به دلالت آیة تطهیر،(5) عالى ترین مراتب عصمت از آن ائمه است. آنان صاحب معجزات و کرامات، و ولایت تکوینى و تشریعى هستند. «علم الکتاب»(6) و علم لدنّى نزد آنان است. آنان از امور قلبى و باطنى انسان و سایر موجودات از عالم مُلک تا ملکوت اَعْلى آگاهند.
پیروى از آنان در تمام عرصه هاى زندگى واجب و لازم است.
چگونه مى توان محبت به اولیا و انبیاى الهى را در دل افزایش داد؟
پاسخ: : معرفت پایة اصلى محبّت است و محبّت ملازم با اطاعت و عامل بزرگ دوری از گناهان و راه اساسى تهذیب نفس است. ممکن است بسیار اتفاق بیفتد که از کنار دوستان صمیمى یا شخصیت هاى مورد احترام علمى و اجتماعى یا دینى و حتى محبوب دل همه منتظران و مستضعفان یعنى حضرت بقیه الله(ع) عبور کنیم و هیچ کارى که بیانگر احترام باشد،‌ انجام ندهیم، چون متوجه وجود آن فرد نشدیم یا دیدیم ولى نشناختیم، چون اگر مى شناختیم، ابراز محبّت و ارادت مى کردیم. انسان وقتى عاشق کسى شد و دوستدار او گشت، از وى پیروى می‌کند.
قرآن می‌فرماید: «إن کنتم تحبّون الله فاتبعونى یحببکم الله؛(7) اگر دوستدار خدا هستید، پس از من (پیامبر) پیروی کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد». هرچه پیروى بیشتر و خالصانه تر انجام گیرد، بر محبت و ارادت افزوده مى گردد.
امام صادق(ع) می‌فرماید: «ما کسى را شیعه نمى دانیم مگر آن را که از همة اوامر ما پیروى کند».(8)
معرفت یا معارفه
وقتى معرفت موجب ایمان و عقیده شد، عشق و محبت مى ‌آفریند. هر چه درجة معرفت افزون تر گردد، ایمان و محبت از صلابت و استوارى بیشترى برخوردار مى گردد. وقتى عشق و محبت، همة هستى فرد را به احاطه در آورد،‌ عاشق را تابع بى چون و چراى معشوق مى سازد، در نتیجه محبت و لطف معشوق را متوجه خود مى نماید چنان که خداوند(معشوق واقعى و حقیقى عشاق حقیقت طلب) می‌گوید: «فاذکرونى أذکرکم؛(9) پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم».
امیرالمؤمنین(ع) پس از معرفى ائمه که سیاستگذاران و تدبیر کنندگان امور مردمند و از طرف خدا سرپرستى و ریاست خلایق را به عهده دارند، می‌فرماید: «لا یدخل الجنة إلاّ من عرفهم و عرفوه؛(10) داخل بهشت نمى شود مگر کسى که نسبت به امامان معرفت داشته باشد و آنان نیز آن فرد را در زمرة شیعیان و صاحبان معرفت به حق خود بدانند و بشناسند».معرفتى که به محبت و عشق مبدل مى‌گردد یک طرفه نخواهد بود. پس کسانى که اظهار دوستى و محبت می‌کنند و باور دارند که آن‌ها امامان به حق هستند، ولى از آنان اطاعت و پیروى نمى کنند، امامان را نشناخته و از این دوستى و اعتقاد سرسرى و یک طرفه نمى‌توانند به کمال مطلوب نایل گردند.
معرفت و ارتباط قلبی
براى افزایش محبت به اولیاى الهی، باید نسبت به آنان و مقام و منزلتشان، افکار و عقاید و عملکرد ها و سیره و سنت شان در میادین مختلف زندگى معرفت پیدا کرد و آن چه که آنان را خوشحال و رضایت شان را جلب مى‌کند، شناخت و سیر و حرکت هاى خود را بر محور جلب رضایت آنان تنظیم کرد و از هر چه که باعث ناخشنودى آنان است، فاصله گرفت.
نتیجه معرفت محبت است و نتیجة محبت اطاعت است، اما میان محبت و اطاعت رابطة‌ متقابل وجود دارد. هرچه محبت بیشتر، اطاعت قوى تر و هر اندازه اطاعت قوى تر و گسترده تر باشد، محبت افزایش مى‌یابد، و این تحقق نمى یابد مگر با ارتباط قلبى با آنان. در همة‌حالات زندگى (سختى ها و آسایش ها) به آنها باید متوسل شود و آنان را هادی، واسطه و شفیع خود نزد خدا قرار دهد. پاسخ را با ذکر روایتى از علی(ع) در مورد ملاک دوستى و دشمنى به پایان مى بریم:‌«إنّ ولیّ محمد(ص) من اطاع الله ... و انّ عدوّ محمد من عصى الله و ...؛(11) دوست محمد(ص) کسى است که خدا را اطاعت کند، اگر چه در خویشاوندى نسبت به پیامبر دور باشد، و دشمن حضرت کسى است که گناه کند و نافرمانى خدا نماید، اگر چه خویشاوند نزدیک او باشد».

پی نوشت:
1 - بحارالانوار، ج 26، ص 357.
2 - اشاره به آیه‌29 و 30 سوره قصص.
3 - بحارالانوار، ج 39، ص 84.
4 - بحارالانوار، ج 99، ص 35، حدیث 17.
5 - احزاب(33) آیه 33.
6 - رعد(13) آیه 43.
7 - آل عمران(3) آیه 31.
8 - کلینی، اصول کافی، ‌ج 3، باب الورع، حدیث 13.
9 - بقره(2) آیه 152.
10 - نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، خطبه‌152.
11 - همان، کلمات قصار، شمارة 92.

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 1387/12/17ساعت 6:8 بعد از ظهر  توسط خطیبی  | 
کتاب "مبانی فکری و کارنامه عملی وهابیت" تألیف استاد آیت اله جعفر سبحانی

زمان دریافت کتاب: تا آخر اسفند ماه

محل دریافت سوال: وبلاگ گروه سازمان :dini123.mihanblog.com

مهلت ارسال باسخنامه به گروه دینی منطقه:۱۷/۱/۸۸

مرحله اول معرفی ۱۰ نفر برگزیده به سازمان

مرحله دوم به صورت حضوری - تشریحی ۱۹/۲/۸۸ در سازمان شهر تهران ( محل آن متعاقبا اعلام می گردد.

جوایز اول تا سوم ربع سکه  - چهارم تا چهاردهم جوایز ارزنده

+ نوشته شده در  شنبه 1387/12/17ساعت 5:50 بعد از ظهر  توسط خطیبی  |